Dopravní vyšetření řidičů

PhDr. Bc. Martina Rezková je akreditovaný psycholog Ministerstvem dopravy ČR a členem Asociace dopravních psychologů.

Objednejte se k testům ještě dnes

14 + 9 =

Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Psychotesty probíhají skupinově i individuálně v trvání 2,5 – 3,5 hodiny, dle individuálního pracovního tempa jednotlivých klientů. Čekají vás výkonové testy, testy osobnosti, přístrojová zkouška a diagnostický rozhovor. Závěrem psychologického vyšetření probíhá individuální konzultace a rozbor výsledků. Posudek standardně obdržíte hned po vyšetření. Domluva termínu vyšetření je individuální, objednací lhůty jsou krátké.

Pro autoškoly a firmy

Rovněž nabízíme dopravně psychologické vyšetření pro učitele autoškoly a pro firmy.  Dojedeme přímo do vaší firmy a vyšetříme řidiče jednotlivě i skupinově. Sleva za skupinové vyšetření od 10 řidičů: 1500,- Kč / 1 řidič.

Pro skupinové vyšetření za vámi přijedeme v rámci těchto krajů: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj. 

Přineste si sebou:

 • Aktuální výpis z evidenční karty řidiče (z odboru dopravy)
 • Posudek o zdravotní způsobilosti ne starší 30 dnů (v případě řidičů se zákazem řízení a vybodovaných řidičů)
 • Platný občanský průkaz
 • Brýle – v případě že je nosíte

Je potřeba abyste byl/a:

 • Dostatečně odpočinutý/á
 • V plné psychické a fyzické kondici
 • Minimálně 12 hodin před vyšetřením nepožíval/a alkoholické nápoje ani jiné omamné látky

V ordinaci klinické a dopravní psychologie se provádí dopravně psychologická vyšetření u následujících kategorií řidičů a žadatelů:

 • řidič mezinárodní kamionové dopravy, 
 • řidič tuzemské kamionové dopravy,
 • řidič nákladní vnitrostátní přepravy,
 • řidič přepravy nebezpečných nákladů – dle ADR, cisterny,
 • řidič mezinárodní autobusové dopravy,
 • řidič tuzemské autobusové dopravy,
 • řidič speciálního vozidla „těžké dopravy“ – HZS (hasič – strojník),
 • řidič vojenských motorových speciálních vozidel,
 • řidič MHD – el. dráha, metro, autobus, trolejbus,
 • řidič vozidel s právem přednostní jízdy, používající výstražné zvukové či světelné signály – zdravotní záchranná služba, policie, hasiči
 • řidič taxislužby,
 • učitel autoškoly,
 • zkušební komisař autoškoly,
 • vyšetření žadatelů o řidičský průkaz (dosud ŘP nevlastnících) – amatérů,
 • speciální vyšetření žadatelů o navrácení ŘP řidičů všech kategorií – s výraznější zdravotní, nehodovou, resp. trestní problematikou,
 • kontrolní vyšetření řidiče – běžné, periodické, bez zdravotní problematiky,
 • kontrolní vyšetření řidiče – se zdravotní či nehodovou, resp. trestní problematikou,
 • vyšetření pro provozovatele dopravy – dle příslušného typu přepravy.

Pro koho je vyšetření povinné?

 • Pro držitele řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 • Pro držitele řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
 • Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d. (tzv. „vybodovaný“)
 • Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.
 • Náklady na dopravně psychologické vyšetření držitelů řidičských oprávnění uvedených v odstavci 1, hradí řidič.
 • Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

Počet bodů za přestupky

 • 7 b. – do této kategorie patří nejzávažnější přestupky, případně trestné činy, např. řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky při zjištění obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0, 3 % nebo užitím jiné návykové látky, samozřejmě sem patří i odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce, případně odmítnutí odběru krve k zjištění, zda osoba řídila pod vlivem zakázaných látek, dále způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví, dále sem patří neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody při které došlo k usmrcení osoby či zranění osoby či škodě na majetku vyšší než 50.000,-Kč.
 • 6 b. – do této kategorie patří řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem, předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno, otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání na dálnici či silnici v místě, kde to není dovoleno, vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno, řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.
 • 5 b. – do této kategorie patří řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče, řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti, překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km. h- 1 a více v obci nebo o 50 km. h- 1 a více mimo obec, nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu.
 • 4 b. – do této kategorie patří neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky, při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání, nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě, překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla, řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podléhá, řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena.
 • 3 b. – do této kategorie patří neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody, a to u dopravní nehody kde byla způsobena škoda do 50.000,-Kč, držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla, překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km. h- 1 a více v obci nebo o 30 km. h- 1 a více mimo obec, nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého, řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0, 3 %., překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu.
 • 2 b. – do této kategorie patří nedovolená jízda po tramvajovém pásu, porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí, neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil, porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel, překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km. h- 1 v obci nebo o méně než 30 km. h- 1 v obci nebo o méně než 30 km. h- 1 mimo obec.
 • 1 b. – do této kategorie patří nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km. h- 1, neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu, porušení ustanovení o osvětlení vozidla, porušení povinnosti vyplývající ze značky „Zóna s dopravním omezením“, „Obytná zóna“ nebo „Pěší zóna“, porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 – zákaz stání), neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením, neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy.